SLIDER

newsletter_button

newsletter

W zakres usług świadczonych przez Turecką Izbę Gospodarczą wchodzą:

1. Usługi informacyjne, w ramach których klienci mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat działalności gospodarczej, tj.:

- jak założyć własną firmę;- co zrobić, aby prężnie się rozwijała;
- skąd i w jaki sposób pozyskać środki finansowe na jej założenie i rozwój;
- jak rozwiązywać bieżące problemy, które pojawiają się w trakcie prowadzenia działalności.


2. Usługi doradcze ogólne, skierowane do osób zamierzających uruchomić własną firmę, jak również do przedsiębiorców.
Usługi te obejmują: doradztwo w podejmowaniu działalności gospodarczej i doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej w szczególności:
Doradztwo prawne - prawo pracy, prawo gospodarcze, aspekty prawne prowadzenia działalności;
Doradztwo w zakresie zarządzania - zarządzanie relacjami z klientami, strategia zarządzania, zarządzanie projektami;
Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów w firmie;
Przygotowanie biznes planu, wniosków o dofinansowanie do PUP, WRPO, POIG, PROW, POKL i innych instytucji finansujących;
Wdrażanie systemów ISO, HACCAP;
Doradztwo w zakresie ochrony środowiska;
Marketing (audyt, doradztwo strategiczne, asysta we wdrożeniu planu marketingowego);
Doradztwo w zakresie CSR – Corporate Social Responsibility;
Doradztwo - kadry i płace, rachunkowość , księgowość, podatki;
Doradztwo w zakresie zarzadzania - zarządzanie relacjami z klientami, strategia zarządzania, zarządzanie projektami, zarządzanie czasem, zarządzanie konfliktami, systemy wynagradzania.


3. Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym. Ich zakres obejmuje:
a) Przeprowadzenie audytu technologicznego.
b) Obsługę procesu transferu technologii, w tym:
- przygotowanie oferty lub zapytania o technologię,
- przegląd profili dostawców lub odbiorców technologii,
- nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą technologii,
- pomoc doradczą we wdrażaniu technologii lub podczas negocjacji i zawierania umowy pomiędzy odbiorcą a dostawcą technologii,
- monitorowanie wdrażania technologii lub realizacji umowy oraz inne aspekty pomocy powdrożeniowej.


4. Usługi szkoleniowe, na rzecz przedsiębiorców powiatu tureckiego. W swej ofercie TIG posiada zarówno szkolenia otwarte – organizowane z udziałem przedstawicieli wielu firm oraz zamknięte, realizowane na zlecenie konkretnego podmiotu z uwzględnieniem specyfiki firmy i jej oczekiwań.
Turecka Izba Gospodarcza pomaga również w obniżeniu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Specjalnie dla przedsiębiorstw zrzeszonych w TIG przygotowana została oferta Grup Zakupowych. W ramach oferty GZ Członkowie TIG mogą kupować na preferencyjnych warunkach towary i usługi w ramach następujących grup zakupowych:
- telefonii komórkowej,
- paliw,
- energii,
- ubezpieczeń,
- przesyłek kurierskich.
W ramach realizowanego projektu Grup Zakupowych z myślą o swoich członkach stworzona została również Oferta Partnerska, w ramach której członkowie Izby proponują firmom zrzeszonym w TIG specjalne upusty cenowe na towary bądź usługi przez siebie oferowane.


USŁUGI OPRACOWYWANIA I WDRAŻANIA PROJEKTÓW
W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków krajowych lub unijnych TIG oferuje następujące usługi: opracowywanie i wdrażanie projektów emitowanych przez Unię Europejską i Agendy Rządowe, zarządzanie projektami (zarządzanie zespołem projektowym, monitorowanie realizacji projektu w ujęciu zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz uwarunkowań prawnych, składanie sprawozdań i wniosków o płatność okresowych i końcowych). Turecka Izba Gospodarcza jest również Punktem kontaktowym Funduszu Pożyczkowego dla MSP w ramach inicjatywy JEREMI.


USŁUGI NA RZECZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Usługi informacyjne w zakresie przygotowania wniosków o dotację w ramach tzw. projektów „miękkich”.
Organizacja seminariów informacyjnych z zakresu programów pomocowych dla przedsiębiorców i przedstawicieli ośrodków otoczenia biznesu. Przekazywanie informacji z Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz pozostałych instytucji otoczenia biznesu.
Przekazywanie informacji z zakresu:
- terenów inwestowania,
- poszukiwania partnerów handlowych i kooperantów,
- przepisów prawnych,
- zewnętrznych źródeł finansowania działalności.
Przekazywanie dostępnych publikacji, folderów, materiałów informacyjnych nt. programów pomocowych, źródeł finansowania działalności, ośrodków otoczenia biznesu oraz biuletynu informacyjnego TIG.
Prowadzenie bazy danych ofert firm powiatu tureckiego, terenów inwestycyjnych.

Certyfikaty Tureckiej Izby Gospodarczej
Akredytacja w Krajowym Systemie Usług i Certyfikat ISO PN-EN ISO 9001:2009 TIG posiada akredytację KSU w zakresie usługi informacyjnej, doradczej o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym oraz szkoleniowej. Warunkiem koniecznym funkcjonowania w sieci KSU jest m.in. wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001.

Certyfikat Instytucji Szkoleniowej
Turecka Izba Gospodarcza jest wpisana jako instytucja szkoleniowa do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.30/00045/2005

Certyfikat Agencji Zatrudnienia
Turecka Izba Gospodarcza posiada także certyfikat wstępny o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia pod numerem 4649/1a jako agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 4649/2 jako agencja doradztwa personalnego oraz 4649/4 jako agencja poradnictwa zawodowego. Wpisu do rejestru dokonano 27.03.2008 r.

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą serdecznie zapraszamy do biura TIG!


Kontakt:
Turecka Izba Gospodarcza
ul. Kaliska 47, 62-700 Turek
tel: 63 289 18 89
e-mail: biuro@tig.turek.pl
oraz
ul. Jedwabnicza 4/21, 62-700 Turek
tel: 63 222 38 45

www: www.tig.turek.pl

o mieście:

mturek

nasza lokalizacja:

polozenie2

kontakt:

Turecki Inkubator Przedsiębiorczości wykorzystuje cookies, które są umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo zmienić te ustawienia, korzystając z ustawień przegladarki internetowej. Więcej informacji w polityce cookies.