SLIDER

newsletter_button

newsletter


Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?


I. Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.

 

Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna uzupełnić i złożyć wniosek (CEIDG-1) o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

Założenie działalności gospodarczej jest bezpłatne.

Firmę można założyć w dwojaki sposób:

 

1. W formie elektronicznej  na stronie internetowej www.firma.gov.pl, poprzez:


a) zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie,

b) bez logowania do CEIDG, potwierdzając podpisem w wybranym urzędzie gminy.W ciągu 7 dni od daty zarejestrowania działalności gospodarczej należy zgłosić się z wygenerowanym kodem wniosku do wybranego Urzędu Gminy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

2. W formie papierowej – wypełnienie wniosku CEIDG-1 wraz z załącznikami i złożenie wniosku w gminie. Wniosek można złożyc osobiście bądź przesłać go listem poleconym z potwierdzonym notarialnie podpisem.


Przed wypełnianiem wniosku CEIDG-1 należy zapoznać się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania i przygotować niezbędne dane takie jak PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej (tzw. kody PKD - Polska Klasyfikacja Działalności).


Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON - Urząd Statystyczny),
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP - Urząd Skarbowy),
  • zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego (ZUS lub KRUS).

 

Wykonywanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Dotyczy to na przykład: prowadzenia stacji benzynowej, sprzedaży alkoholu, założenia szkoły nauki jazdy, transportu osób i rzeczy itp.


Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG. Nie ma obowiązku przedkładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji, gdy odpowiednie numery znalazły się we wniosku, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.


 

II. Urząd Skarbowy


Decydując się na wpis do CEIDG – przedsiębiorca będzie podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W tym przypadku może wybrać jedną z wielu form opodatkowania tym podatkiem. Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany jest udac się do Urzędu Skarbowego i wnieść opłatę skarbową.


III. Zakład Ubezpieczeń Społecznych


Wprowadzenie zasady „jednego okienka” nie zwalnia przedsiębiorcy z wizyty we właściwym dla niego oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku, gdy prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem i jedynym miejscem zatrudnienia dla naszych pracowników, wówczas dla każdego z osobna wypełniamy formularz ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej). Jeśli my albo pracownicy mamy pełnoetatową pracę, płatną powyżej minimalnej pensji krajowej, wówczas te osoby należy zgłosić tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA.

W przypadku ZUS musimy co miesiąc opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe (opcjonalnie), wypadkowe oraz zdrowotne.

Od 24 sierpnia 2005 r. początkujący przedsiębiorcy mają prawo skorzystania z możliwości odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Niższe składki na ubezpieczenia społeczne będą płacić tylko te osoby, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc od 25. sierpnia 2005 r. i przez ostatnie 5 lat nie prowadziły własnej działalności. Okres preferencji wynosi 24 miesiące.

 

Od 1 stycznia 2018 roku jeden przelew do ZUS 


Od 1 stycznia 2018 roku funkcjonować będzie sysytem e-skladki. Oznacza to, że przedsiębiorca opłaci skladki jednym przelewm na swój numer numer rachunku bankowego.


Zobacz filmik:

firma.gov.pl – jeden klik do biznesu
Poniżej przydatne linki:Formy opodatkowania. 429KB
Wniosek CEIDG-1 100KB
Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 126KB
Składki na ubezpieczenie społeczne 250KB

o mieście:

mturek

nasza lokalizacja:

polozenie2

kontakt:

Turecki Inkubator Przedsiębiorczości wykorzystuje cookies, które są umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo zmienić te ustawienia, korzystając z ustawień przegladarki internetowej. Więcej informacji w polityce cookies.