SLIDER

newsletter_button

newsletter

 

 

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Turek z siedzibą przy ul. Kaliskiej 59, 62-700 Turek, tel. 63 289 61 00, mail: poczta@miastoturek.pl (Gmina Miejska Turek zarządza Tureckim Inkubatorem Przedsiębiorczości poprzez wydzieloną komórkę organizacyjną jaką jest Centrum Obsługi Inwestora).
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Turku pod adresem: iod@miastoturek.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora, umów najmu, itp.;
  • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji);
  • ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń;
  • marketingu bezpośredniego;
  • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora);
  • weryfikacji wiarygodności płatniczej;
  • wsparcia obsługi;
  • szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
  • warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Miejskim w Turku (Gmina Miejska Turek) i wynika z przepisów prawa;
  • dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Urzędzie Miejskim w Turku (Gmina Miejska Turek), realizacji umowy/usługi.
 10. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

Informacje na stronie: www.miastoturek.pl, www.inkubator.turek.pl.

 

o mieście:

mturek

nasza lokalizacja:

polozenie2

kontakt:

Turecki Inkubator Przedsiębiorczości wykorzystuje cookies, które są umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo zmienić te ustawienia, korzystając z ustawień przegladarki internetowej. Więcej informacji w polityce cookies.